Home Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden A.C.N.

Inleidende Bepalingen

1      Definities

1.1    A.C.N.”: de besloten vennootschap “A.C.N.”, BTW-BE 0829.935.166, met zetel te Lodewijk de Raetlaan 20, 8870 Izegem, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

1.2    Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

1.3    Klant”: elke professionele klant, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een professionele klant een Offerte bevestigt / een Order plaatst bij A.C.N. voor Robots en/of andere Producten.

1.4    Offerte”: het eerste aanbod en indicatief prijsvoorstel, uitgaande van A.C.N. en gericht aan de potentiële Klant.

1.5    Order”: de getekende en voor de Klant bindende bestelling van de Klant bij A.C.N., al dan niet door aanvaarding van een Offerte van A.C.N.

1.6    Orderbevestiging”: het door de Klant en A.C.N. te tekenen document aangemaakt door A.C.N. die de definitieve bevestiging van het Order inhoudt, met de definitieve afmetingen, specificaties en opties.

1.7    Overeenkomst”: de commerciële relatie tussen de Klant en A.C.N. en zoals verder omschreven in Artikel 2.1.

1.8    Privacy Wetgeving”: de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en andere (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van de eerder vernoemde Verordening of enige ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

1.9    Product(en)”: alle producten aangeboden door A.C.N., naast Robots (zoals wisselstukken).

1.10   Robot(s)”: alle sorteer-, opslag-, voorraadbeheer- en andere systemen (zowel standaard als op-maat-gemaakt) bestemd voor onder meer farmaceutische doeleinden, zoals  aangeboden door A.C.N. aan de Klant.

1.11   Website”: www.meditech-pharma.com .

1.12   Werkuren”: van 8:00 tot 17:00 uur (Central European Time (UTC+1)) van maandag tot vrijdag voor installatie en uitvoering, en van maandag tot zaterdag voor de helpdesk, exclusief wettelijke feestdagen in België en op de plaats van de installatie.

2      Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

2.1    Alle commerciële relaties, zowel de huidige als de toekomstige, tussen A.C.N. en de Klant worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde en voor zover van toepassing): (i) de ondertekende overeenkomst, (ii) de schriftelijke en/of elektronische Orderbevestiging van A.C.N., (iii) de door de Klant schriftelijk en/of elektronisch aanvaarde Offerte van A.C.N., (iv) deze Algemene Voorwaarden, (v) de met de Robots en/of Producten meegeleverde garantiebepalingen, gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften en (v) het Belgisch recht. Deze documenten vormen samen de Overeenkomst.

2.2    De Algemene Voorwaarden zullen steeds worden meegestuurd aan de Klant en zullen tevens op eenvoudig verzoek beschikbaar worden gesteld. Door het plaatsen van een Order bij A.C.N. of het sluiten van een Overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.

2.3    Het (herhaaldelijk) niet toepassen door A.C.N. van enig recht, kan niet beschouwd worden als afstand van recht, maar slechts als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt A.C.N. niet het recht dit later in te roepen.

2.4    A.C.N. behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijk/elektronische kennisgeving aan de Klant. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op Order(s) geplaatst en/of Overeenkomsten tot stand gekomen nadat de wijzigingen werden doorgevoerd en ter kennis gebracht aan de Klant.

2.5    De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen A.C.N. en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3      Activiteiten A.C.N.

3.1    A.C.N. heeft als hoofdactiviteit de vervaardiging en verkoop van Robots samen met alle hierbij komende diensten, onder meer bestaande uit:

 • Ontwerp, engineering en studies van Robots (met de aansluitende productie van Robots);
 • Uittekenen van Robots;
 • Productie van Robots (op maat);
 • Verkoop van Producten;
 • Montage, installatie en bijstand bij ingebruikname van Robots ;
 • Onderhoud van Robots (voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en A.C.N.).

3.2    Een Overeenkomst met de Klant kan betrekking hebben op één of meerdere van deze activiteiten.

3.3    A.C.N. voert haar commerciële activiteiten in dit kader onder de merknaam Meditech.

Totstandkoming Overeenkomst

4      Brochures & publicaties op de Website

4.1    Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, notities, folders, publicitaire aankondigingen, alsook vermeldingen op de Website zijn geheel vrijblijvend en informatief, tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2    De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen, kleuren en/of afbeeldingen van de Robots en/of Producten zijn louter indicatief en niet-bindend voor A.C.N.

5      Voorstellen en Offertes

5.1    Alle voorstellen en Offertes van A.C.N., mondeling of schriftelijk, bieden slechts een indicatie van de Robots, Producten, de hoeveelheden, termijnen en prijs en moeten nog finaal gevalideerd worden.

5.2    Een Offerte geldt slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de Offerte. Indien geen duurtijd op de Offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de Offerte beperkt tot twee (2) maand.

6      Totstandkoming Overeenkomst

6.1    De aanvaarding van de Offerte door de Klant met betrekking tot de aankoop van één of meerdere Robots houdt in hoofde van de Klant een verbintenis in tot (i) aankoop en afname van voormelde of gelijkaardige Robots zoals omschreven in de Offerte en (ii) tot verdere onderhandeling en plaatsing van een overeenkomstig Order bij A.C.N.

Een Offerte bevat een eerste omschrijving van de Robot, de prijs overeenkomstig deze omschrijving (prijs geldt voor concrete bestanddelen, specificaties en afmetingen), en de geschatte levertermijn/-datum.

6.2    Offertes bevatten nog niet het definitieve akkoord tussen partijen omtrent alle voorwaarden van de aankoop, en zullen steeds het voorwerp uitmaken van verdere onderhandeling tussen A.C.N. en de Klant. Tijdens deze onderhandelingen zal het voorstel of de Offerte voortdurend evolueren. Alle wijzigingen van een voorstel of Offerte maken de vorige versie ongeldig.

6.3    De definitieve afmetingen, specificaties, opties en aanpassingen van de Robot, worden pas bepaald wanneer het onroerend goed waar de Robot geïnstalleerd wordt, klaar of bijna klaar is. Op dat ogenblik wordt ook de prijs in functie hiervan herberekend en in een definitief voorstel van Order gegoten, waarin ook de levertermijn/-datum wordt bevestigd.

Dit Order dient finaal en bevestigd te zijn door de Klant, binnen zeven (7) Werkdagen na ontvangst en uiterlijk twintig (20) weken voor de geplande aanvang van de levering en installatie van de Robot. Indien voormelde termijn verstreken is, heeft dit tot gevolg dat de initieel vooropgestelde levertermijn/-datum niet meer geldig is.

6.4    De Overeenkomst komt tot stand na ondertekening (schriftelijk, elektronisch of digitaal) van het Order door de Klant én schriftelijke, elektronische of digitale bevestiging van het Order door een persoon bevoegd om A.C.N. te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van het Order door A.C.N. (naargelang hetgeen zich eerst voordoet).

6.5    A.C.N. behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en – bij gebreke aan mededeling hiervan – de uitvoering van de Overeenkomst te weigeren, op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling te eisen, zonder dat hiertoe enige vergoeding vanwege A.C.N. verschuldigd is.

6.6    Een Order is slechts geldig voor de specifieke opdracht/bestelling van Robots en/of andere Producten en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) opdrachten/bestellingen.

6.7    A.C.N. is slechts gebonden door de specifieke instructies van de Klant waaraan de Robots / Producten moeten voldoen, indien deze specifieke instructies zijn opgenomen in de schriftelijke en/of elektronische Offerte, Order, Orderbevestiging tussen A.C.N. en de Klant.

7      Wijzigingen / aanvullingen van de Overeenkomst

7.1    Algemene bepalingen omtrent wijzigingen

7.1.1   Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de Orderbevestiging zijn slechts geldig na schriftelijk en/of elektronisch akkoord van beide partijen in een nieuwe Orderbevestiging, onder meer met betrekking tot de prijs, betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, bijkomende specificaties, wettelijke of andere vereisten/voorwaarden etc. Het akkoord van A.C.N. kan ook impliciet blijken uit de uitvoering ervan.

7.1.2   A.C.N. zal zich steeds flexibel opstellen en deze wijzigingen/aanvullingen waar mogelijk aanvaarden. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent wijzigingen of aanvullingen, wordt ervan uitgegaan dat de wijziging/aanvulling uitgevoerd werd conform de (mondelinge) instructies van de Klant, tenzij de Klant hiervan het tegenbewijs levert.

7.1.3   In geval van wijziging van de identiteit van de Klant die de Orderbevestiging heeft getekend (bijvoorbeeld indien de Overeenkomst initieel werd aangegaan door een natuurlijke persoon, maar daarna een vennootschap wordt opgericht die als Klant te beschouwen is), is A.C.N. gerechtigd een administratieve verwerkingskost aan te rekenen.

7.2    Wijzigingen Robots / Producten

7.2.1   In geval de specificaties of afmetingen van de Robots en/of Producten nog wijzigen na de Orderbevestiging, is A.C.N. gerechtigd elke meerkost door te rekenen aan de Klant, onder meer materiaalkosten, tekenwerk, administratiekosten, meerwerk etc.

7.2.2   Enige prijswijzigingen ten gevolge van wijzigingen of aanvullingen, zullen worden bepaald op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat de wijzigingen of aanvullingen worden overeengekomen, en zoals schriftelijke gecommuniceerd door A.C.N.

7.2.3   Een verzoek tot wijziging of aanvulling door de Klant heeft steeds de staking van de productie van een Robot (en desgevallend Producten) en het verval van de eventueel overeengekomen levertermijn tot gevolg. A.C.N. zal aan de Klant een nieuwe levertermijn communiceren in functie van de overeengekomen wijziging of aanvulling en volgens de beschikbaarheid van A.C.N.

7.3    Wijzigingen planning installatie

7.3.1   In geval van (i) een wijziging van de Robot na de Orderbevestiging die tot gevolg heeft dat de geplande leverings- en uitvoeringsdatum vervalt, of (ii) een wijziging van de geplande leverings- en uitvoeringsdatum door toedoen of op vraag van de Klant, is A.C.N. gerechtigd volgende aan te rekenen aan de Klant:

–        Eventuele annuleringskosten van onderaannemers, hotels, huur van wagens, bestelwagens en vrachtwagens, huur van liften etc.;

–        Eventuele opslagkosten van de Robot, tegen forfaitair bedrag van driehonderdvijftig euro (€ 350,00) per begonnen week dat de Robots gestockeerd moeten worden;

–        Een forfaitaire schadevergoeding afhankelijk van de timing van de wijziging in de planning , als volgt:

 • Meer dan twaalf (12) weken voor geplande installatiedatum: geen forfaitaire schadevergoeding;
 • Tussen twaalf (12) en zes (6) weken voor geplande installatiedatum: vijfduizend euro (€ 5.000,00);
 • Minder dan zes (6) weken voor geplande installatiedatum: tienduizend euro (€ 10.000,00).

8      Opschortende Voorwaarden

8.1    Indien in een Offerte één of meer opschortende voorwaarden zijn opgenomen ten gunste van de Klant, erkent de Klant dat A.C.N. de productie van de bestelde Robots en Producten niet zal aanvangen, noch deze opneemt in haar planning, zolang de opschortende voorwaarde(n) niet vervuld is (zijn). De eventueel in de Offerte bepaalde leveringstermijn zal slechts beginnen lopen na bevestiging van de Klant omtrent de vervulling van de opschortende voorwaarde(n).  Tot dat moment is de bepaalde leveringsdatum louter indicatief.

8.2    Slechts indien de Klant bewijst dat de opschortende voorwaarde niet vervuld kan worden of niet vervuld zal zijn tegen de overeengekomen datum, zullen de bepalingen van Artikel 9.1 geen toepassing vinden. In alle overige gevallen zal de Klant geacht worden de Offerte te hebben geannuleerd in de zin van Artikel 9.1. Dit geldt eveneens indien de termijn zoals bepaald in de Offerte verstreken is zonder afdoende bewijs door de Klant.

8.3    Eventuele opschortende voorwaarden dienen vervuld te zijn vooraleer een Order kan geplaatst worden of een Orderbevestiging kan getekend worden, onder verantwoordelijkheid van de Klant, die moet aantonen dat de opschortende voorwaarden voldaan zijn.

Enige opschortende voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn bij het plaatsen van een Order of de ondertekening van een Orderbevestiging. De Klant kan in voorkomend geval geen aanspraak meer maken op de toepassing van enige opschortende voorwaarde.

8.4    A.C.N. heeft het recht om te verzoeken dat de Klant een bewijs voorlegt (zoals hierna omschreven), zonder hetwelk de Klant geacht wordt de Offerte te hebben geannuleerd in de zin van Artikel 9.1:

–        Stedenbouwkundige vergunningen:

Indien en voor zover de Klant stedenbouwkundige vergunningen moet bekomen, zal deze A.C.N. hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen, dit opnemen als opschortende voorwaarde en A.C.N. informeren over de voortgang van de vergunningsaanvraag. Teneinde aan te tonen dat de opschortende voorwaarde niet vervuld is, dient de Klant aan te tonen dat de betreffende vergunning definitief geweigerd werd.

–        Apotheek- of andere vergunning:

Indien de Klant diens apotheek- af andere vergunning of de overdracht ervan nog in orde dient te brengen, zal deze A.C.N. hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen, dit opnemen als opschortende voorwaarde. Teneinde aan te tonen dat de opschortende voorwaarde niet vervuld is, dient de Klant aan te tonen dat de toekenning, overdracht of transfer van de betreffende vergunning definitief geweigerd werd.

–        Financiering:

Indien en voor zover de bedongen opschortende voorwaarde betrekking heeft op de toekenning van financiering (waaronder leasing), dient de Klant het bewijs te leveren dat de Klant al het redelijkerwijs nodige ondernomen heeft om de financiering te bekomen en dient de Klant stukken voor te leggen die de weigering door minimaal drie (3) financiële instellingen aantonen.

Annulering Overeenkomst

9      Annulering door Klant

9.1    Bij annulering (i) door de Klant zonder dat hieraan een tekortkoming van A.C.N. aan de grondslag ligt, of (ii) door A.C.N. omwille van een tekortkoming van de Klant, behoudt A.C.N. zich het recht voor om aan de Klant een schadevergoeding aan te rekenen, berekend zoals hierna bepaald:

(i)     Bij annulering van een aanvaarde Offerte:

Schadevergoeding van dertig procent (30%) van de prijs van het geannuleerde, met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00);

(ii)   Bij annulering van een aanvaard Order / Orderbevestiging:

–        Eventuele annuleringskosten van onderaannemers, hotels, huur van wagens, bestelwagens en vrachtwagens, huur van liften etc.;

–        Reeds gemaakte productiekosten van de Robot;

–        Een forfaitaire schadevergoeding van dertig procent (30%) van de prijs van het geannuleerde, verhoogd met volgende bedragen, afhankelijk van de timing van annulering , als volgt:

 • Meer dan twaalf (12) weken voor geplande installatiedatum: geen bijkomende verhoging;
 • Tussen twaalf (12) en zes (6) weken voor geplande installatiedatum: verhoging met vijfduizend euro (€ 5.000,00);
 • Minder dan zes (6) weken voor geplande installatiedatum: verhoging met tienduizend euro (€ 10.000,00).

9.2    De bovenvermelde forfaitaire schadevergoedingen gelden steeds onverminderd het recht van A.C.N. om (hogere) vergoeding te eisen op grond van enige andere bewezen geleden schade, onder meer (doch niet uitsluitend) reeds gemaakte kosten of gedane uitgaven.

10    Annulering door A.C.N.

10.1   A.C.N. is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant – om de Offerte of Orderbevestiging te annuleren in de volgende gevallen:

(i)     Wanneer deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant, of wanneer A.C.N. vermoedt dat de Klant beroep doet op A.C.N. omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd, of

(ii)   Indien A.C.N. na de totstandkoming van de Overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de Overeenkomst uit te voeren, onder meer, doch niet uitsluitend wegens het niet meer voorradig zijn van grondstoffen of materialen vereist voor de productie van Robots en/of Producten.

10.2   In dit geval zal A.C.N. de Klant hiervan binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal A.C.N. de Overeenkomst annuleren en de reeds betaalde gelden binnen veertien (14) kalenderdagen na voornoemde kennisgeving integraal terugbetalen aan de Klant.

10.3   In het geval A.C.N. de Offerte of Orderbevestiging annuleert (i) buiten de hiervoor vermelde omstandigheden, (ii) zonder dat hieraan een wanprestatie van de Klant ten grondslag ligt, en (iii) buiten de omstandigheden van overmacht/hardship, heeft de Klant recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde voorschot en kan de Klant voorts aanspraak maken op een vergoeding van bewezen, effectief geleden schade en dit ten belope van hoogstens dertig procent (30%) van de prijs, met een minimum vijfhonderd euro (€ 500,00).

Uitvoering Overeenkomst

11    Algemene bepalingen rond uitvoering

11.1   De uitvoering van de Overeenkomst door A.C.N. wordt in de regel beschouwd als een inspanningsverbintenis. A.C.N. zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de Overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen. In het uitzonderlijke geval dat A.C.N. zich ten aanzien van de Klant tot een bepaald resultaat verbindt, zal er sprake zijn van en resultaatsverbintenis in hoofde van A.C.N. en zal hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk melding worden gemaakt tussen de partijen.

11.2   De prestatie-indicatoren rond de capaciteit, de snelheid, het verbruik etc. van een Robot, zoals mondeling meegedeeld of vermeld in de technische fiches, zijn steeds indicatief. A.C.N. heeft deze steeds te goeder trouw ingeschat op basis van gemiddeldes, maar deze hangen af van externe factoren, waardoor deze inschattingen niet bindend zijn. De capaciteit van de Robot wordt onder meer beïnvloed door de groottes van de verpakkingen en het productgamma van de Klant. De snelheid van afleveren door de Robot wordt onder meer mee bepaald door de grootte en de set-up van de Robot en de plaats van opslag. Het verbruik wordt eveneens bepaald door de grootte en de set-up van de Robot en door het gebruik en de stilstand.

11.3   De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst door A.C.N. Dit omvat onder meer het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten, specificaties en instructies, die A.C.N. nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst.

11.4   A.C.N. voert de Overeenkomst steeds uit op zelfstandige basis. De onafhankelijke samenwerking tussen A.C.N. en de Klant brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee. A.C.N. deelt haar activiteiten naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over haar tijd, zonder dat zij en/of haar werknemers/aangestelden uit dien hoofde tot enige verantwoording tegenover de Klant gehouden zijn. Wanneer A.C.N. één of meerdere werknemers/aangestelden gelast met de uitvoering van de Overeenkomst, worden hun werkzaamheden door een verantwoordelijke van A.C.N. geleid en gecontroleerd. Behoudens andersluidende overeenkomst, beschikt de Klant noch haar aangestelden nooit ten aanzien van de werknemers/aangestelden van A.C.N. over enige vorm of gedeelte van werkgeversgezag, zodat zij of haar aangestelden hen noch instructies of bevelen kan geven, noch over hen enige controle of toezicht kan uitoefenen.

12    Leverings- en uitvoeringsdata- en termijnen

12.1   Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventueel aangegeven leverings- en uitvoeringsdata en -termijnen louter indicatief en bij benadering vastgesteld.

12.2   Het overschrijden van de voorziene datum of termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de Overeenkomst ten laste van A.C.N. Tevens leidt een vertraging in de levering van de Robots / Producten evenmin tot annulering van de Overeenkomst. Overschrijding van de data of termijnen ontheft de Klant niet van diens verplichtingen.

12.3   Bij het verplaatsen van de voorziene datum door de Klant, zullen A.C.N. en de Klant een nieuwe aanvangsdatum bepalen in overleg, die evenwel afhankelijk van de beschikbaarheden van A.C.N. en dus later kan vallen dan de eerste beschikbaarheid van de Klant.

12.4   Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering wordt vertraagd, verstoord of bemoeilijkt door oorzaken die tot de verantwoordelijkheid van de Klant behoren, onder meer (doch niet uitsluitend) door één of meerdere factoren zoals beschreven in Artikel 17:

 • Heeft A.C.N. het recht de uitvoering van de opdracht niet aan te vatten, dan wel onmiddellijk stop te zetten (zonder dat er door A.C.N. enige schadevergoeding verschuldigd is);
 • Vervallen alle leverings- en uitvoeringsdata en -termijnen automatisch;
 • Worden de bijkomende kosten (zoals onder meer de nutteloze verplaatsingskosten en de wachttijden) door A.C.N. aan de Klant aangerekend, met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,00).

12.5   De leverings- en uitvoeringsdata en -termijnen vervallen automatisch:

 • Indien A.C.N. niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties, instructies van de Klant. In dit geval worden de prijzen verhoogd met de veroorzaakte bijkomende kosten;
 • In geval er in hoofde van A.C.N. nog uitstaande vorderingen zijn ten aanzien van de Klant;
 • In geval van wijzigingen aan de opdracht;
 • In geval de aanvang of de voortgang van de uitvoering wordt vertraagd, verstoord of bemoeilijkt door oorzaken die tot de verantwoordelijkheid van de Klant behoren;
 • in geval van overmacht/hardship in toepassing van Artikel 35.

12.6   Eventuele keuringsbewijzen en/of vergunningen nodig voor de levering of het gebruik van de Robots en/of Producten, behoren steeds tot de verantwoordelijkheid van de Klant. A.C.N. is niet aansprakelijk voor het verkrijgen van deze keuringsbewijzen en/of vergunningen, noch voor gevolgen op vlak van timing en vertragingen in de uitvoering/oplevering.

13    Informatie en input van Klant

13.1   De Klant draagt de eindverantwoordelijkheid over instructies en informatie aangeleverd door de Klant (direct of indirect, via een partij die door de Klant is aangesteld). A.C.N. neemt deze over zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden. A.C.N. is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekte gegevens (onder meer door de Klant aangeleverde informatie over de stabiliteit of de draagkracht) te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart A.C.N. voor aanspraken van derden hieromtrent.

14    Ontwerp & Engineering door A.C.N.

14.1   A.C.N. zal de Robots ontwerpen volgens de instructies van de Klant en de opmetingen (door de Klant, dan wel door A.C.N., afhankelijk van de afspraken).

14.2   A.C.N. zal de ontwerpen, plannen, tekeningen en technische beschrijvingen aan de Klant overmaken ter goedkeuring. Van zodra de Klant in het bezit is van de ontwerpen, heeft deze de plicht om de correctheid ervan te verifiëren en na te gaan of deze overeenstemmen met hetgeen zij voor ogen had.

14.3   Tenzij anders overeengekomen, beschikt de Klant over een termijn van zeven (7) kalenderdagen om de ontwerpen van A.C.N. goed te keuren of te weigeren. Na afloop van deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de ontwerpen.

14.4   A.C.N. start pas met de productie van de Robot nadat zij de schriftelijke goedkeuring van de Klant heeft bekomen met betrekking tot de ontwerpen.

Levering & Installatie

15    Levering van de Robots en/of Producten

15.1   De overdracht van het risico voor beschadigingen, vernielingen, verdwijning en diefstal met betrekking tot de Robots, de onderdelen en materialen en Producten, vindt plaats op het ogenblik van de levering ervan op de tussen A.C.N. en de Klant overeengekomen leveringslocatie.

De Klant dient de Robot, de onderdelen en materialen die zijn geleverd door A.C.N. afdoende te verzekeren tegen diefstal en verlies, mede door brand en andere externe omstandigheden zoals overstroming.

15.2   Eventuele kosten van inontvangstname zijn steeds ten laste van de Klant.

15.3   De Klant dient aan de levering mee te werken en de Robots, materialen en Producten, in ontvangst te nemen die A.C.N. levert op het door de Klant opgegeven adres. De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke transportmiddelen worden door A.C.N. naar redelijkheid bepaald.

15.4   Indien de Klant de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor het transport en installeren van de Robots, materialen en/of Producten, is A.C.N. gerechtigd voor rekening en risico van de Klant terzake alle redelijke maatregelen te nemen (zoals opslag onder derden). Alle bijkomende transport- en opslagkosten veroorzaakt door niet- of niet tijdige afname of inontvangstneming, komen voor rekening van de Klant.

16    Uitvoering van de installatie

16.1   De installatie van een Robot zal steeds plaatsvinden gedurende normale Werkuren.

A.C.N. behoudt zich te allen tijde het recht voor om een installatie en/of uitvoering van andere diensten te weigeren indien deze niet tijdens Werkuren kunnen plaatsvinden, zonder dat dit enig recht op vergoeding voor de Klant voortbrengt.

16.2   Indien A.C.N. er alsnog voor opteert een installatie en/of uitvoering van diensten buiten de normale Werkuren uit te voeren, is A.C.N. gerechtigd hiervoor een bijkomende vergoeding aan te rekenen aan de Klant.

17    Verantwoordelijkheden Klant

17.1   De Klant draagt de volgende verantwoordelijken in het kader van de levering en installatie van de Robots en zorgt er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat deze voorwaarden vervuld zijn:

17.1.1 Bereikbaarheid van en toegang tot de werf:

 • De medewerkers of onderaannemers van A.C.N. moeten, zodra deze op de plaats van installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale Werkuren van A.C.N., en bovendien, indien A.C.N. dit nood­zakelijk acht, buiten de normale Werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld.
 • De toegangswegen tot de plaats van installatie moeten geschikt, voldoende breed en voldoende geëgaliseerd zijn voor het benodigde transport en dat de (onderdelen van de) Robots naar binnen kunnen worden gebracht.
 • De nodige toegangspasjes moeten verkregen en beschikbaar gesteld worden door de Klant, teneinde A.C.N. de vrije en vlotte toegang tot de werf te verzekeren.
 • De nodige (parkeer)vergunningen moeten verkregen zijn en verkeersborden moeten voorzien zijn door de Klant, teneinde A.C.N. de vrije en vlotte toegang tot de werf te verzekeren. Indien de klant zelf niet de vergunning aanvraagt of niet voor de nodige verkeersborden zorgt, dan zal A.C.N. dit doen aan een forfairtair bedrag van € 750 en bijkomstig de kosten aanrekenen voor de vergunning zelf, de (huur van de) borden, parkeerkosten en alle andere kosten gerelateerd aan de aanvraag. Deze kost zal bij de eindfactuur worden verrekend.
 • De ondergrond moet voldoende stevig en stabiel zijn om een veilige opstelling en gebruik van eventuele liften, kranen, hoogtewerkers en verreikers mogelijk te maken.

17.1.2 Veiligheid van de werf:

 • De werf moet afdoende beveiligd en afgeschermd zijn teneinde diefstal of verlies van materialen en Robots te verhinderen.
 • De medewerkers en onderaannemers van A.C.N. moeten door de Klant voldoende geïnformeerd zijn over de andere aan de gang zijnde werken en de risico’s ervan.
 • De veiligheid op de werf moet gewaarborgd zijn. De Klant dient A.C.N. te informeren over alle wettelijke verplichtingen en vereiste veiligheidsvoorschriften die A.C.N. in acht dient te nemen bij de installatie van Robots op de werf van de Klant. A.C.N. zal steeds handelen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften zoals deze haar medegedeeld worden door de Klant.

17.1.3 Voorzieningen op de werf:

 • De aangewezen plaats van installatie moet goed verlicht zijn en geschikt voor installatie van de Robots.
 • Er moet een geschikte, werkende en definitieve internet- en stroomaansluiting aanwezig zijn op de locatie. De Klant erkent dat indien ná de installatie en initiële configuratie van de Robot door A.C.N. wijzigingen worden aangebracht aan de internet- en/of stroomaansluiting van de Robot, dit de goede werking van de Robot kan verhinderen. A.C.N. is niet aansprakelijk voor enige schade, bijkomende werken of slechte werking van de Robot die hierdoor ontstaan.
 • De noodzakelijke software en licenties moeten beschikbaar zijn om de correcte installatie van een Robot mogelijk te maken.

17.1.4 Voorafgaande werken:

 • De nodige voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden om de locatie klaar te maken voor de installatie van de Robot, zoals:
  • Het wegnemen van onroerende werken, valse plafonds, vloeren, muren en alle obstakels, het wegnemen van sanitaire voorzieningen, elektriciteits- en andere nutsleidingen, buizen, roosters, kanalen, goten, openingen, verlichting etc.
  • Het voorbereiden van de locatie door desgevallend de put te voorzien waarin de Robot geplaatst moet worden, de ondergrond waterpas te maken, de nodige elektriciteits- en andere nutsleidingen, daarin inbegrepen internet, te voorzien.
 • Indien voor (bijvoorbeeld ten tijde van de definitieve opmeting) tijdens of ter voorbereiding van de installatie van de Robot blijkt dat bijkomende werkzaamheden vereist zijn (zoals onder meer degene hiervoor vermeld), dient de Klant deze werkzaamheden uit te (laten) voeren en is A.C.N. gerechtigd haar werkzaamheden intussen op te schorten.

17.1.5 Andere werken op de werf:

 • De Klant is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de andere werken op de werf (bijvoorbeeld, stucwerken, vloeren, elektriciteit, sanitaire voorzieningen etc.); Hiertoe behoort ook de tijdige uitvoering volgens de planning en de correcte uitvoering volgens de planning.
 • C.N. is niet verantwoordelijk om haar timing of werkzaamheden aan te passen indien de andere werken niet verlopen volgens de vooropgestelde planning of plannen; Indien A.C.N. dit toch doet, dan is dat louter naar keuze van A.C.N.
 • De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de Robot tijdens de plaatsing stofvrij wordt gehouden en dat tegelijk met de plaatsing van de Robot aldus geen andere werken plaatsvinden die stof genereren. A.C.N. is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien hieraan niet voldaan is. A.C.N. zal het nodige doen om de Robot zo veel als mogelijk af te schermen, evenwel blijft dit steeds behoren tot de verantwoordelijkheid van de Klant. A.C.N. is niet gehouden de Robot terug stofvrij te maken indien dit veroorzaakt is door andere werkzaamheden dan die van A.C.N. zelf.

17.1.6 Draagkracht / stabiliteit van de ondergrond:

–        De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorziene locatie over voldoende draagkracht beschikt. Meer bepaald moet deze een gewicht van 349 kg per m² kunnen ondersteunen.

–        De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorziene locatie trillingvrij en stabiel is.

–        De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de voorziene locatie volledig waterpas ligt.

–        Het verifiëren van de stabiliteit/draagkracht van de locatie behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant verbindt zich ertoe de stabiliteit/draagkracht voorafgaandelijk en op eigen kosten te laten onderzoeken door een architect, stabiliteitsingenieur of andere professioneel met voldoende kennis van zaken. De Klant garandeert dat op het moment van installatie aan alle voorwaarden zal zijn voldaan om de installatie veilig te kunnen installeren, en zal dit voorafgaandelijk aan de installatie schriftelijk bevestigen aan A.C.N. Onder geen beding kan A.C.N. aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan ingevolge een gebrekkige stabiliteit/draagkracht van de plaats van uitvoering.

17.2   Indien de aanvang of de voortgang van de installatie van de Robot wordt vertraagd of gewijzigd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten door A.C.N. aan de Klant worden doorgerekend. Het gaat onder meer, zonder beperkt te zijn, over nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan een half uur, aanpassingen van de planning, aanpassingen van de werken etc.

18    Software

18.1.1 De Robots bevatten een eigen graphical user interface, waarmee de Robots stand-alone kunnen functioneren.

18.1.2 Indien de Robot voor haar werking wordt gekoppeld met de (beheers- en andere) software van de Klant, staat de klant steeds in voor de goede werking van deze software en de compatibiliteit met de firmware/software van de Robot.

18.1.3 A.C.N. verstrekt de Klant de nodige instructies en informatie betreffende de door de Robot gebruikte (communicatie)protocollen (op heden WWKS2) om de wisselwerking met de beheersoftware van de Klant mogelijk te maken.

18.1.4 De Klant zorgt voor de implementatie en configuratie van haar systemen in volledige overeenstemming met de instructies en informatie van A.C.N. teneinde de wisselwerking tussen de Robot en haar systemen mogelijk te maken. A.C.N. is niet verantwoordelijk voor de goede werking en wisselwerking tussen de Robot en de software van de Klant en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige kosten, licenties, etc. die vereist zijn om de wisselwerking tussen de Robot en enige software van de Klant mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de software.

18.1.5 A.C.N. is niet verantwoordelijk voor het niet-functioneren van bepaalde functionaliteiten wegens het gebrek aan compatibiliteit van de software of omdat de software bepaalde functionaliteiten niet ondersteunt.

19    Verantwoordelijkheden A.C.N.

19.1   A.C.N. is gerechtigd om voor de uitvoering en installatie beroep te doen op onderaannemers, waarvoor A.C.N. verantwoordelijk is.

19.2   Indien A.C.N. tijdens de installatie van de Robot vaststelt dat bijkomende werken vereist zijn om een correcte installatie mogelijk te maken, zal A.C.N. de Klant hiervan informeren en zal de Klant deze bijkomende werken laten uitvoeren. In dit kader zijn onder meer het wegnemen van onroerende werken, valse plafonds, roosteringen, sanitaire en andere nutsvoorzieningen (leidingen, buizen, kanalen, goten, verlichting), of andere afbraakwerken en/of voorbereidings- en plaatsingswerken niet inbegrepen in de opdracht van A.C.N.

De Klant staat te allen tijde in voor de kosten die de bijkomende werken en de vertragingen met zich meebrengen. Onder bijkomende werken worden alle werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke opdracht van A.C.N. voorzien zijn begrepen.

19.2.1 A.C.N. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de werkvloer, bovengronds en/of ondergronds.

19.2.2 Voor alle andere schade die eventueel tijdens de montage/installatie aangericht wordt door de aangestelde van A.C.N., mag de Klant in geen geval het bedrag van de schade in mindering brengen van de te betalen facturen. De verzekeringsmaatschappij van A.C.N. zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan A.C.N. binnen de 24 uur na uitvoering van de werkzaamheden die aanleiding gaven tot de schade.

Opstart, Oplevering & Ingebruikname

20    Oplevering

20.1   De Robot wordt stofvrij en afgeplakt geleverd door A.C.N.

20.2   De Klant zorgt ervoor dat bij de training/opleiding en bij elke (ook voorlopige) oplevering door A.C.N. van een Robot  de apotheker-titularis of een door de apotheker-titularis aangewezen vertegenwoordiger van de Klant aanwezig is, die bevoegd is om het verslag van de oplevering (digitaal) te ondertekenen. A.C.N. mag ervan uitgaan dat de aanwezige medewerker van de Klant effectief bevoegd is de Klant voor de oplevering te vertegenwoordigen.

20.3   A.C.N. zal voorzien in opleiding omtrent het correct gebruik van de Robot en (indien relevant) de Producten.

20.4   Uiterlijk bij de opstart en ingebruikname van de Robots en/of Producten stelt A.C.N. de nodige kopieën van de garantiebepalingen, de gebruikshandleiding en installatievoorschriften met betrekking tot de geleverde Robots en/of Producten ter beschikking aan de Klant.

20.5   Op het einde van een oplevering maakt A.C.N. een verslag van de oplevering, dat door de Klant aanvaard wordt door digitale ondertekening door haar vertegenwoordiger. A.C.N. maakt dit onverwijld aan de Klant over.

20.6   Indien de apotheker-titularis of de vertegenwoordiger van de Klant niet aanwezig is op het tijdstip waarop A.C.N. haar oplevering uitvoert, zal dit in geen geval de oplevering op tegenspraak verhinderen. In voorkomend geval maakt A.C.N. maakt het verslag van de oplevering onverwijld aan de Klant over, waarna de Klant drie (3) werkdagen de tijd heeft om haar eventuele opmerkingen op de oplevering aan A.C.N. te bezorgen.

20.7   Na de installatie van de Robot door A.C.N. zal een eerste voorlopige oplevering plaatsvinden waarbij partijen de huidige staat van de Robot beoordelen. Deze eerste voorlopige oplevering heeft onder meer betrekking op:

–        De juiste locatie, afmetingen, specificaties, afwerking, conformiteit van de levering;

–        Zichtbare gebreken;

–        Opkuis van de locatie;

–        Alle andere elementen waarvan partijen op dat ogenblik geacht kunnen worden deze te kunnen vaststellen.

20.8   Na de inwerkingstelling van de Robot door A.C.N. zal een tweede voorlopige oplevering plaatsvinden. Deze tweede voorlopige oplevering heeft onder meer betrekking op:

–        De inwerkingstelling en werking van de Robot;

–        Het uitvoeren van de training rond de werking van de Robot.

Indien de installatie en de inwerkingstelling van de Robot door A.C.N. op hetzelfde ogenblik plaatsvinden, zal er slechts één voorlopige oplevering plaatsvinden.

20.9   De finale oplevering van een Robot vindt plaats bij de opstart van een Robot door A.C.N. Bij de finale oplevering dient nagegaan te worden of de Robot functioneert zoals overeengekomen en of er sprake is van enige verborgen gebreken die de functionaliteit van de Robot in de weg staan. Wanneer de Klant de Robot onmiddellijk aanwendt, zal de definitieve oplevering onmiddellijk plaatsvinden bij aanvang van de ingebruikname van de Robot. De garantie overeenkomstig Artikel 29.1 geldt slechts vanaf het moment van definitieve oplevering.

Bij de finale oplevering van een Robot zal A.C.N. de nodige informatie, documentatie en opleiding over de werking van de Robot verstrekken aan de Klant.

In ieder geval wordt een Robot als definitief opgeleverd beschouwd wanneer acht (8) kalenderdagen zijn verstreken sinds de mededeling van A.C.N. dat zij het gebrekkig of niet-functioneren van de Robots heeft verholpen.

Indien geen vertegenwoordiger van de Klant aanwezig is bij een oplevering door A.C.N., voert A.C.N. de voorlopige/finale oplevering zelfstandig uit en maakt zij het verslag van de oplevering onverwijld over aan de Klant. De Klant zal in ieder geval geacht zijn het verslag te hebben aanvaard en de Robot zal geacht voorlopig/finaal te zijn opgeleverd wanneer:

 • Acht (8) kalenderdagen verstreken zijn sinds de Klant van A.C.N. het verslag van de oplevering heeft ontvangen en de Klant binnen deze termijn geen schriftelijke bemerkingen heeft overgemaakt aan A.C.N.;
 • De Robot in gebruik is genomen;
 • De Klant de installatie niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die ingebruikname van de Robot niet in de weg staan.

21    Gebruik

21.1   De Klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruikt van de Robot, overeenkomstig de gebruikshandleiding.

21.2   Na de installatie van een Robot en gedurende haar werking is de Klant verantwoordelijk voor de blijvende geschiktheid van de plaats waar de Robot geplaatst werd. Zo dient de Robot zich steeds in een omgeving en omstandigheden te bevinden in overeenstemming met de instructie en richtlijnen in de garantiebepalingen, gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften van A.C.N.

In het bijzonder moeten volgende voorwaarden gerespecteerd zijn:

 • De temperatuur binnen en rondom de Robot moet in elk geval meer dan 15°C en maximum 40°C bedragen,
 • De relatieve luchtvochtigheid rondom de Robot moet in elk geval minder bedragen dan 80%, niet condenserend,
 • In geen enkel geval mag de Robot overmatig blootgesteld worden aan (direct of indirect) zonlicht waardoor oververhitting kan optreden.

A.C.N. zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade, veroorzaakt door de non-conformiteit van de omgeving waarin de Robot zich bevindt. A.C.N. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken of opmerkingen omtrent de bewaartemperatuur of andere bewaaromstandigheden van de artikelen in de Robot.

21.3   De temperatuur in de Robot zal normaal de temperatuur van de omgeving aannemen, verhoogd met maximaal 5°C door de interne hardware en elektronica (voorgaande is louter informatief en geen bindend engagement).

21.4   Doorboringen van de Robot, bevestigingen tegen de Robot of andere druk op de Robot is niet toegelaten.

21.5   De Klant is steeds gehouden tot controle van en bevestiging van de correcte inventarisatie en aflevering door een Robot van de artikelen waarvoor de Klant de Robot gebruikt.

Prijs & Betaling

22    Prijs

22.1   Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Indien hiervan wordt afgeweken zijn alle wisselkoersrisico’s en -kosten ten laste van de Klant.

22.2   Alle prijzen zijn exclusief btw en andere taksen en heffingen, eventuele verzekerings- en administratiekosten, leverings- en verzendkosten, keuringen etc., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle meerkosten in het kader van vuurvergunning, brandpreventie en veiligheid niet opgenomen in de prijs.

22.3   A.C.N. behoudt zich het recht voor haar prijzen te herzien indien hiertoe objectieve redenen bestaan en onder meer indien dit het gevolg is van een stijging in haar kosten door verhoging van belastingen, accijnzen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, grondstofprijzen, prijzen van materialen en onderdelen, lonen en bezoldigingen, devaluatie, revaluatie, uitvoerverbod, werkstakingen, oorlogsgevaar etc.

22.4   A.C.N. is bovendien gerechtigd haar prijzen te indexeren op basis van een stijging van de grondstofprijzen, waarbij de te betalen bedragen worden berekend op grond van onderstaande formule, met dien verstande dat de nieuwe prijs nooit lager kan zijn dan de oorspronkelijke prijs:

P = [ 20% * p ] + [ 80% * p * { 50% (S/s) + 50% (I/i)} ]

waarbij:

P = de nieuwe prijs;

p = de oorspronkelijke prijs;

S = de nieuwe Agoria loonindex  (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken);

s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de Offerte/Orderbevestiging);

I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken);

I = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de Offerte/Orderbevestiging).

23    Voorschot

23.1   A.C.N. behoudt zich steeds het recht voor om (i) tot tachtig procent (80%) van het totale bedrag als voorschot, (ii) integrale betaling of (iii) een bankgarantie, te vragen alvorens tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan.

23.2   Tenzij anders overeengekomen, is de Klant gehouden dertig procent (30%) van het totale bedrag van de Robot als voorschot te betalen bij de aanvaarding van de Offerte, en vervolgens vijftig procent (50%) van het totale bedrag bij ondertekening van de Orderbevestiging en minimum twintig (20) weken voor de gewenste installatiedatum. Het saldo wordt gefactureerd na installatie van de Robot, rekening houdend met meer- of minderprijzen opgenomen in de Orderbevestiging bij de definitieve opmeting.

Bij Producten met een prijs lager dan tienduizend euro (€ 10.000,00) wordt de prijs volledig aangerekend bij de (op)levering van de Producten. Bij Producten met een prijs hoger dan tienduizend euro (€ 10.000,00) is A.C.N. gerechtigd een voorschot van dertig percent (30%) te factureren bij het tekenen van de Offerte door de Klant. A.C.N. behoudt zich het recht voor om vijftig percent (50%) te factureren bij ondertekening van de definitieve Orderbevestiging. Het saldo wordt afgerekend na (op)levering.

23.3   In geval van niet-tijdige betaling overeenkomstig Artikel 26.1 behoudt A.C.N. zich het recht voor de uitvoering of levering/uitvoering onmiddellijk op te schorten tot de Klant diens betalingsverbintenis volledig heeft voldaan. De niet-tijdige betaling leidt in ieder geval tot de opschorting van de aangegeven leverings- en uitvoeringsdata en -termijnen. A.C.N. behoudt zich eveneens het recht voor de gehele Overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de Robots / Producten geheel of gedeeltelijk werden geleverd/geïnstalleerd, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van Artikel 9.1 verschuldigd is.

24    Facturatie

24.1   A.C.N. behoudt zich steeds het recht voor om de prijs te factureren in schijven naargelang de uitvoering van de bestelling/opdracht.

24.2   Door het plaatsen van een Order, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door A.C.N., behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen. A.C.N. heeft het recht op een forfaitaire administratieve vergoeding van vijftig euro (€ 50,00) aan te rekenen bij elk verzoek door de Klant tot wijziging van haar facturatiegegevens en/of bedrijfsgegevens.

25    Financiering

25.1   De Klant die de Overeenkomst is aangegaan zal steeds gehouden zijn tot betaling van enige voorschotten en/of de prijs, of in te staan voor de betaling door een derde, dit ongeacht de door de Klant gekozen financieringswijze en/of derde schuldenaar. Enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van A.C.N. kan van voorafgaande worden afgeweken en kan de Klant worden bevrijd van haar betalingsverbintenis onder dit Artikel 25.1.

25.2   Indien en voor zover door de Klant beroep wordt gedaan op externe financieringswijzen, waaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot leasing, dan is in de verhouding tussen A.C.N. en de Klanten de Overeenkomst van toepassing (zoals bepaald in Artikel 2.1). boven de voorwaarden bedongen in het kader van de financieringswijze.

25.3   Enkel indien het verkrijgen van externe financiering uitdrukkelijk is opgenomen als opschortende voorwaarde, zal het al dan niet verkrijgen van financiering als opschortende voorwaarde gelden.

25.4   De Klant is gehouden om binnen een termijn van één (1) maand na ondertekening van de Offerte aan A.C.N. te bevestigen wie de betalingen aan A.C.N. zal verrichten. Wijzigingen na deze termijn kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van een administratieve kost.

26    Betaling

26.1   Tenzij indien anders overeengekomen, zijn alle facturen van A.C.N. steeds integraal betaalbaar aan A.C.N. (met uitzondering van voorschotfacturen) binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting.

26.2   Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de acht (8) kalenderdagen volgende op de factuurdatum en in ieder geval vóór de ingebruikname/verwerking van de Robots / Producten en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

26.3   De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur.

26.4   Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten en de forfaitaire schadevergoeding, vervolgens op de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

27    Eigendomsvoorbehoud

27.1   De Robots, Producten en materialen die door A.C.N. worden aangeleverd, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de Robots en/of Producten, blijven eigendom van A.C.N. tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de Klant.

27.2   Het is de Klant bijgevolg verboden de geleverde Robots, Producten en materialen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. Worden de Robots, Producten en materialen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats.

27.3   Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat A.C.N. altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Robots, Producten en materialen op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover A.C.N.

28    Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

28.1   Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van één procent (1%) per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd.

Bovendien wordt het verschuldigde bedrag na een tweede herinnering tot betaling / aanmaning verhoogd met vijfentwintig euro (€25,00). Indien het factuurbedrag daarna nog steeds niet betaald wordt, wordt het openstaand bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftien procent (15%) van het factuurbedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€250,00) (excl. btw), onverminderd het recht van A.C.N. op vergoeding op grond van hogere bewezen schade.

28.2   Indien een Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan A.C.N. te voldoen, behoudt A.C.N. zich het recht voor elke verdere uitvoering of levering onmiddellijk op te schorten tot de Klant diens betalingsverbintenis volledig heeft voldaan.

Indien het factuurbedrag na twee (2) betalingsherinneringen / aanmaningen nog steeds niet volledig betaald is, is A.C.N. gerechtigd de Overeenkomst stop te zetten, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in Artikel 9.1 is verschuldigd.

Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

Hetzelfde geldt ingeval van (dreigend) faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

Klachten & Aansprakelijkheid

29    Klachten

29.1   Klachten dienen steeds schriftelijk of per email te worden overgemaakt aan A.C.N., met identificatie van de betrokken Robot en/of de Dienst, met inbegrip van een gedetailleerde motivering van de klacht.

29.2   Klachten dienen door de Klant zo snel mogelijk en in elk geval binnen de veertien (14) kalenderdagen na hun ontdekking aan A.C.N. overgemaakt te worden.

29.3   Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen volledig op te schorten.

29.4   Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik of de verdere montage van de betreffende Robot onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

29.5   De Klant is gehouden alle gewenste medewerking aan het onderzoek van de klacht door A.C.N., onder meer door A.C.N. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

29.6   Eventuele terugzending van (een gedeelte van) de door A.C.N. geleverde Robots en/of Producten dient eerst schriftelijk door A.C.N. te worden goedgekeurd. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

29.7   De Klant is gehouden tot de vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. Zo zal de Klant bij een onterechte klacht gehouden zijn tot betaling van de bijvoorbeeld de onderzoeks- en expertisekosten.

30    Garantie

30.1   Commerciële garantie

30.1.1 A.C.N. verleent overeenkomstig de met de Robots en/of Producten meegeleverde garantiebepalingen, gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften een commerciële garantie op de geleverde Robots en/of Producten volgend op de datum van definitieve oplevering, op voorwaarde dat:

(i)     De schade niet onder de uitsluitingen van de aansprakelijkheid van A.C.N. valt zoals opgenomen in Artikel 34, en

(ii)   Het gebrek binnen de garantietermijn zoals hierna vermeld en binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na vaststelling van het gebrek door de Klant schriftelijk of elektronisch aan A.C.N. werd overgemaakt.

30.1.2 Behoudens afwijkende bepalingen in de meegeleverde garantiebepalingen, gebruikshandleidingen en/of installatievoorschriften, wordt op de geleverde Robots een maximum garantie gegeven van vijf (5) jaar ingaand op het moment van definitieve oplevering door A.C.N.

30.1.3 De in dit artikel bepaalde garantie is slechts van toepassing indien en voor zover de installatie en het onderhoud van de Robot vanaf de eerste dag van de installatie door A.C.N. of een door haar aangestelde partij werd uitgevoerd.

30.1.4 De garantie heeft geen betrekking op niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken die vastgesteld waren of konden worden tijdens de (voorlopige) oplevering.

Deze garantie zal nooit betrekking hebben op:

–        Problemen of fouten van de aansturing van de (apotheek)software;

–        De computer, harde schijven, schermen of UPS van een Robot;

–        Internet- en/of stroomaansluitingen;

–        Fouten die ontstaan zijn door fout gebruik van de installatie en andere uitsluitingen zoals opgenomen in Artikel 33.

30.2   Verborgen gebreken en productaansprakelijkheid

30.2.1 De commerciële garantie (overeenkomstig Artikel 30.1), doet geen afbreuk aan de rechten van de Klant op grond van:

(i)     Verborgen gebreken (cfr. artikel 1641 e.v. Oud BW) op voorwaarde dat het gebrek binnen een termijn van zes (6) maand na levering en installatie van de Robots en/of Producten, respectievelijk na finale oplevering van de Robot en/of Producten, door de Klant schriftelijk of elektronisch aan A.C.N. werd overgemaakt);

(ii)   De Belgische Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

31    Herstel door A.C.N.

31.1   In geval van herstel, aanpassing of vervanging als gevolg van een terechte klacht / garantieaanspraak door de Klant, zal dit naar keuze van A.C.N ofwel ter plaatse bij de Klant gebeuren, dan wel door toezending van het onderdeel of Product ter vervanging.

In geval van herstel, aanpassing of vervanging als gevolg van een terechte garantieaanspraak door de Klant of als gevolg van een klacht waarvoor A.C.N. verantwoordelijk is, zullen de werkuren, voorvloeiende uit en met betrekking tot het herstel, de aanpassing of de vervanging van het defecte onderdeel / Product door A.C.N. niet doorgerekend worden aan de Klant, mits de arbeidstijd in overeenstemming is met de redelijke tijd die de fabrikant hiervoor heeft vastgesteld. Alle overige noodzakelijk gemaakte kosten in dit kader komen voor rekening van de Klant. Toeslagen op werkuren en de noodzakelijk gemaakte kosten door toedoen of op verzoek van de Klant, bijvoorbeeld omdat de buiten normale Werkuren wordt gewerkt, worden doorgerekend aan de Klant.

31.2   De Klant is verplicht A.C.N. voldoende gelegenheid te geven om de klacht te verhelpen.

31.3   Garantiebewijzen voor de vervangende onderdelen worden door A.C.N. aan de Klant op diens verzoek bezorgd.

32    Aansprakelijkheid

32.1   Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van Artikel 31, blijven de waarborgen die A.C.N. aan de Klant aanbiedt, naar eigen keuze en inzicht van A.C.N. beperkt tot (geheel of gedeeltelijk):

(i)     Herstel of aanpassing van (het gebrekkige onderdeel van) de Robot / het Product;

(ii)   Vervanging van het gebrekkig onderdeel van de Robot / het Product;

(iii)  Creditering, al dan niet gekoppeld aan een terugname (en dit naar eigen keuze van A.C.N.).

32.2   Voor zover wettelijk toegelaten, is de aansprakelijkheid van A.C.N. beperkt tot het laagste bedrag van de volgende bedragen:

(i)     De factuurwaarde van het betreffende Order;

(ii)   Het bedrag uitbetaald door de verzekeraar(s) van A.C.N.

De beperking doet geen afbreuk aan de dwingende bepalingen van de wet omtrent de aansprakelijkheid van A.C.N. ten aanzien van de Klant.

32.3   De Klant verbindt zich ertoe een afstand van verhaal te voorzien bij haar verzekeraar(s) ten aanzien van de verzekeraar(s) van A.C.N.

33    Uitsluiting van aansprakelijkheid

33.1   De Klant kan geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door A.C.N., en de garantie geldt niet voor:

 • Klachten die zijn ingediend na het verstrijken van voormelde termijnen voor het indienen van klachten, resp. na het verstrijken van de garantietermijnen.
 • Niet-functionele verschillen tussen specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van de geleverde Robots / Producten, op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant, noch aan de prestatie-indicatoren uitdrukkelijk vermeld in de technische fiches rond de capaciteit, snelheid, etc. van een Robot.
 • Normale slijtage aan de Robots / Producten.
 • Schade ontstaan door diefstal en/of verlies van een Robot en/of Producten. De Klant dient de Robot afdoende te verzekeren tegen diefstal en verlies, mede door brand en andere externe omstandigheden zoals overstroming.
 • Schade door het incorrect afleveren van artikelen door een Robot. De Klant is steeds gehouden tot controle van en bevestiging van de correcte inventarisatie en aflevering door een Robot van de artikelen waarvoor de Klant de Robot gebruikt, waarvoor de Klant / haar medewerkers finaal verantwoordelijk zijn.
 • Klachten over het geluid en de trillingen die de Robot veroorzaakt of enige andere negatieve ervaringen of overlast die door de Klant en/of derden ervaren worden in geval van normaal gebruik en correcte installatie van de Robot.
 • Klachten over het verbruik van de Robot. Indicaties rond het verbruik zijn steeds ten indicatieve titel en gebaseerd op het gemiddeld gekend verbruik. Het verbruik wordt beïnvloed door het concrete gebruik, gebruiksomstandigheden en de set-up van de Robot en kan nooit met zekerheid voorspeld worden.
 • Schade of gebreken rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant of van een derde.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik / gebruik dat anders dan het voorziene normale gebruik of buiten het doel waarvoor de Robot / het Product bedoeld is.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door doorboringen van, bevestigingen aan of druk tegen de Robot.
 • Schade of gebreken te wijten aan extreme externe omgevingsfactoren, waaronder de blootstelling aan externe trillingen, aardbeving, overstroming, blikseminslag, overstroom of aan extreme temperaturen, vorst, extreme luchtvochtigheid, vocht en zonlichtblootstelling anders dan overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften van A.C.N. en zoals omschreven in Artikel 21.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies afkomstig van de Klant.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door gebruik of toepassing van materialen, zaken, producten, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de Klant of door de Klant aangeleverd.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door de Klant of een derde wanneer in opdracht van de Klant en zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van A.C.N. wordt overgegaan tot demontage, reparatie, onderhoud of andere werkzaamheden.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud.
 • Schade of gebreken veroorzaakt door een onderhoud dat door de Klant zelf of door een derde in opdracht van de Klant wordt verricht, en dus niet door A.C.N. of een door A.C.N. erkende onderhoudspartner.
 • Schade of gebreken ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door A.C.N. eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt (bijvoorbeeld instructies m.b.t. onderhoud), gebruikshandleidingen, installatie- en/of onderhoudsvoorschriften.
 • Bijkomende schade of gebreken door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant na vaststelling van schade of een gebrek.
 • Indirecte of onrechtstreekse schade, schade aan derden of enige gevolgschade.
 • Tijdelijke storingen in de werking of stilstand van de Robot.
 • Enige schade of verlies te wijten aan de periode waarin een Robot niet werkzaam is ten gevolge van een gebrek en/of gedurende de periode die A.C.N. nodig heeft een Robot te repareren. De Klant heeft geen recht op een commerciële tegemoetkoming door A.C.N. voor gederfde omzet in geval van tijdelijke storingen in de werking of stilstand van de Robot.
 • Vertragingen in de levering / uitvoering / oplevering van de Robot of de Producten. De Klant is niet gerechtigd op commerciële compensatie voor gederfde omzet in geval van dergelijke vertraging.
 • Schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van Artikel 34.

33.2   De Klant zal A.C.N., haar aangestelden en werknemers volledig vrijwaren, en maakt zich sterk om tussen te komen in: (i) alle vorderingen en procedures die het gevolg zijn eigen handelen, nalatigheid, fout of onvoorzichtigheid of door haar personeel of door iedere derde waarop de Klant beroep doet in verband met de Overeenkomst met A.C.N., in strijd met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of overige wetgeving van toepassing op de commerciële transactie, en (ii) alle vorderingen en procedures van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

De Klant zal A.C.N. schadeloosstellen voor alle schade, gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake voormelde vorderingen en/of procedures.

34    Overmacht / Hardship

34.1   Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van A.C.N. of de Klant de onmogelijkheid creëren om de Overeenkomst of een deel van de Overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden.

Onder meer oorlog, natuur- en weersomstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van leveranciers van A.C.N., vertraging van andere aannemers werkzaam op de werf, ziekten, personeelstekort, staking, lock-out, pandemieën en epidemieën, laattijdige verscheping, wijziging van douanetarieven, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, dreigingen en daden van terrorisme, het in gebreke blijven van de Klant om A.C.N. de nodige inlichtingen te verschaffen nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, het krijgen van foutieve inlichtingen etc. kunnen als overmacht / hardship beschouwd worden.

34.2   Wanneer A.C.N. en/of de Klant wegens een situatie van overmacht of hardschip in een tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst verkeren, zullen zij het recht hebben om de uitvoering van hun getroffen verbintenissen tijdelijk op te schorten door middel van kennisgeving per aangetekende brief aan de wederpartij. In dit geval wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de duur gelijk aan die van de opschorting. Noch de Klant, noch A.C.N. zal in dat geval een schadevergoeding verschuldigd zijn.

34.3   In geval zich omstandigheden voordoen zoals hiervoor omschreven, en deze ertoe leiden dat de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is waardoor de uitvoering onder de overeengekomen voorwaarden redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden, verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om te bepalen onder welke aangepaste voorwaarden de Overeenkomst eventueel kan worden voortgezet. Bij gebreke aan akkoord nadat, hebben zowel de Klant als A.C.N. het recht om de Overeenkomst te beëindigen, door de betekening per aangetekende brief aan de wederpartij.

34.4   In geval de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst wegens overmacht en/of hardschip definitief onmogelijk is geworden of  langer dan zes (6) maanden geldig is geschorst overeenkomstig Artikel 34.2, of in geval de Klant en A.C.N. te goeder trouw hebben onderhandeld gedurende minimum één (1) maand overeenkomstig Artikel 34.3 zonder akkoord te hebben bereikt, hebben zowel de Klant als A.C.N. het recht om de Overeenkomst te beëindigen door de betekening per aangetekende brief aan de wederpartij.

Slotbepalingen

35    Intellectuele eigendom

35.1   A.C.N. behoudt alle intellectuele rechten waaronder maar niet beperkt tot octrooien, tekeningen en modellen, patenten, auteursrechten, rechten in databanken, bedrijfsgeheimen, rechten in knowhow, merkenrechten, rechten in (handels/product)namen, etc. op de door haar gemaakte Robots, software, ontwerpen, documenten, sjablonen, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen of foto’s (niet-limitatieve opsomming) en dit ongeacht of aan de Klant voor de ontwikkeling of vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

35.2   Geen enkele Offerte, Order, Orderbevestiging, Overeenkomst of samenwerking kan worden geïnterpreteerd als dat de Klant enige eigendomsrecht of ander exclusief recht zou verkrijgen op voormelde gegevens. Deze gegevens mogen, zolang deze niet publiek toegankelijk worden gemaakt door A.C.N., zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van A.C.N. niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond worden en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan A.C.N.

35.3   A.C.N. heeft het recht om de afbeeldingen van realisaties te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de Klant enige vergoeding of toestemming verschuldigd te zijn. A.C.N. zal de Klant hiervan steeds informeren en zich van enige publicatie onthouden indien de Klant zich hiertegen verzet.

35.4   De Klant verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen die strijdig zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van A.C.N. of deze ongeldig zouden maken, noch zal hij een derde partij toestaan om dit te doen.

35.5   De Klant zal zich ervan weerhouden om derden anders dan haar personeel en/of aangestelden toegang te verlenen tot de Robots en de daarbij horende firmware/software en geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan, noch anderen te machtigen om deel te nemen aan reverse engineering, demontage of decompilatie van de Robots en de daarbij horende firmware/software, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.

35.6   De Klant zal het nodige te doen om enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van A.C.N. te voorkomen en A.C.N. in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk.

35.7   Elke inbreuk door de Klant op deze paragraaf kan aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

36    Confidentialiteit

36.1.1 Beide partijen en hun personeel en aangestelden – waarvoor partijen zich sterk maken – verbinden zich ertoe om, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, geen confidentiële informatie betreffende de andere partij en de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken.

36.1.2 De Klant erkent dat toegekende kortingen, prijzen en de voorwaarden van de Overeenkomst tussen A.C.N. en de Klant confidentiële informatie uitmaken.

37    Niet-afwerving

37.1   De Klant zal vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst tot één (1) jaar na de beëindiging ervan, om zich (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) te onthouden van het aanzetten van personeel of zelfstandige dienstverleners van A.C.N. om hun band met A.C.N. te beëindigen en/of zelf met deze een overeenkomst af te sluiten. In het kader van dit artikel betekent de term “personeel” alle personeel of andere medewerkers, zoals freelancers en onderaannemers.

37.2   Wanneer door de Klant in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze gehouden de schade die A.C.N. hiertoe zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan het brutosalaris (direct of indirect) over de voorgaande vierentwintig (24) maanden van het betreffende personeelslid, onverminderd het recht van A.C.N. op vergoeding van hogere bewezen schade.

38    Privacy

38.1.1 De Klant en A.C.N. verbinden zich er in elk geval toe persoonsgegevens in de zin van de Privacy Wetgeving (met name elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon) op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken, alsook in overeenstemming met de Privacy Wetgeving. De persoonsgegevens van de partijen en hun vertegenwoordigers worden ook beschouwd als binnen het toepassingsgebied van beschermde gegevens.

38.1.2 Indien en voor zover A.C.N. persoonsgegevens verwerkt in opdracht en voor rekening van de Klant, treedt zij op als verwerker. In alle andere gevallen zal elk van de partijen optreden als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke zoals voor A.C.N. uiteengezet in haar privacyverklaring raadpleegbaar op de Website.

39    Netting

39.1   Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen A.C.N. en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen A.C.N. en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

39.2   Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

40    Overdracht

40.1   De Klant heeft niet het recht om de Overeenkomst of een deel ervan over te dragen aan een derde behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van A.C.N.

41    Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

41.1   Alle geschillen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen A.C.N. en de Klant wordt gesloten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar A.C.N. haar zetel heeft, tenzij A.C.N. beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de Klant haar zetel heeft, bevoegd zijn.

41.2   Het Belgisch recht is van toepassing.

42    Taal

42.1   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Klant dat de taal van deze Algemene Voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met A.C.N. of dat de Klant de taal van deze Algemene Voorwaarden begrijpt.

42.2   De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een modaliteit naar de Klant toe.